آیین نامه های کمیسیون موارد خاص

1- آیین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه  (دانلود)

2- آیین نامه کمیسیون موارد خاص استانی  (دانلود)