انتشارات دانشگاه

  معرفی:

 انتشارات دانشگاه تربت حیدریه  با اخذ پروانه تحت عنوان انتشارات دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با عنوان انتشارات دانشگاه تربت حیدریه به فعالیت ادامه می دهد. در این شورا، آثار اساتید دانشگاهی دریافت و در صورت تصویب به ارزیابان واجد شرایط جهت داوری ارسال خواهد شد. نتیجه داوری آثار با حضور متخصصین در شورا طرح و در صورت تصویب نهایی با رعایت درج نشانه دانشگاه تربت حیدریه و شماره و ترتیب چاپ روی جلد به دو صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر خواهند شد. .

 

دستورالعمل صفحه آرایی کتاب 

 فرم ها:

 فرم های نویسنده:

  1. فرم اطلاعات اثر و صاحب اثر (فرم شماره 1 و شماره 2)

  2. فرم تعهدنامه صاحب اثر (فرم شماره 3)

  3. فرم تاییدیه گروه (فرم شماره 4)

  4. فرم درخواست نویسنده (فرم شماره 5)

  5. فرم قراداد (فرم شماره 6)

 

تلفن: 51240-051 داخلی  131- 145