دفتر طرح و برنامه و بودجه

مديريت طرح و برنامه دانشگاه تربت حيدريه با اهداف زير در دانشگاه تربت حيدريه مشغول به فعاليت مي باشد:

 1.  بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي مجتمع

 2. استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي مجتمع

 3. تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي مجتمع در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور

شرح وظايف مديريت طرح برنامه دانشگاه تربت حيدريه به شرح زير مي باشد:

 • مطالعه و ارائه رهنمودهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مجتمع در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌‌ساله كشور

 • سياست‌گزاري و اجراي طرحهاي مطالعاتي براي انتقال تجربه‌هاي مجتمعهاي داخل و خارج

 • تهيه و تدوين برنامه راهبردي و بازنگري مستمر آن براي پاسخگويي مناسب به الزامات و انتظارات محيط فعاليت مجتمع

 • تهيه و تدوين طرحها و برنامه‌هاي عملياتي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري و مالي در راستاي برنامه راهبردي مجتمع با همكاري معاونت ذيربط و همچنين نظارت و ارزيابي آنها

 • اصلاح ساختار و تشكيلات مجتمع، برنامه‌ريزي نيروي انساني مجتمع

 • اجراي طرح‌هاي مرتبط با بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي كار مجتمع و استقرار نظام بهبود مستمر، تدوين استانداردها و روشهاي انجام كار

 • توليد ايده‌هاي جديد و اشاعه فرهنگ استفاده از طرح‌هاي نوآورانه در مجتمع

 • طراحي و استقرار نظام پايش مستمر عملكرد واحدها، شناسايي شكاف‌هاي عملكردي و ارائه پيشنهاد اصلاح

 • مطالعه مستمر براي بهبود نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات مجتمع متناسب با پيشرفت تكنولوژي

 •  برنامه‌ريزي به منظور حفظ كرامت مردم در نظام اداري

 • برآورد و تخصيص بودجه هزينه‌اي (جاري) و سرمايه‌اي (عمراني) مجتمع با رويكرد عملياتي و نظارت بر عملكرد آن

مدير واحد:

محمد قدوسي مدير طرح و برنامه و بودجه

تحصيلات

كارشناسي مهندسي صنايع ، دانشگاه علم و صنعت ايران

كارشناسي ارشد : مهندسي صنايع ( صنايع) ، دانشگاه صنعتي شريف

تماس با ما:

تربت حيدريه، 7 كيلومتري محور تربت حيدريه – مشهد، دانشگاه تربت حيدريه  اتاق 306

تلفن تماس :52299634-051 داخلي 139