شرح وظایف اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی

به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، نظارت مستمر بر فعاليتهاي آموزشي و تطبيق آن با آئين­نامه­ها، قوانين و بخشنامه­هاي آموزشي و پژوهشي، دفتر نظارت و ارزيابي موسسه طي تصويب جلسه شوراي آموزشي تشكيل و فعاليت­هاي خود را در راستاي تحقق اهداف ذيل آغاز نموده است:

 1. ارزشيابي­هاي مستمر و تحليل نتايج آن،‌ شامل:
 • ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان
 • ارزشيابي مديران گروه از اساتيد
 • ارزشيابي مديران گروه توسط اساتيد
 • خود ارزشيابي اساتيد
 1. نظارت بر برنامه­ريزي دروس و رعايت سرفصل­ها.
 2. بررسي پرونده­هاي اساتيد محترم هيئت علمي و مدعو و اصالت مدارك تحصيلي آنها.
 3. رعايت سقف ساعات تدريس اساتيد محترم هيئت علمي و مدعو.
 4. نظارت بر تناسب دروس ارائه­شده با آخرين مدرك تحصيلي اساتيد محترم هيئت علمي و مدعو.
 5. بررسي و نظارت بر احكام صادره مسئولين اجرايي و نحوه انتخاب مديران گروه.
 6. بررسي و نظارت بر تشكيل كامل كلاسها و پيگيري ثبت حضور و غياب اساتيد و كلاسهاي جبراني.
 7. تجزيه و تحليل آماري شاخص­هاي آموزشي و آخرين وضعيت هرم هيئت علمي و ارائه به مسئولين ذيربط.
 8. نظارت بر عملكرد واحد امتحانات و بايگاني آموزش.
 9. بررسي پرنده­هاي دانشجويي براي تنظيم دقيق بايگاني.
 10. رسيدگي به اعتراضات دانشجويان نسبت به عملكرد آموزشي اساتيد.