قوانین و آئین نامه های پژوهشی

 

 

آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

 

آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1398)

 

آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم (1398)

 

 

آئین نامه همایش‌های علمی وزارت علوم (زمستان 1397)

 

 

 

 

آئین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه زعفران (زمستان 1397)

 

آئین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مبتنی بر نیاز زنجیره زعفران) (زمستان 1397)

 

آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1397)

 

شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1398)

 

آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی (1397)

 

 

 

 

آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه (زمستان 1397(

  

آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395)

 

اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397)

 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی

 

 

 

ضمیمهاندازه
PDF icon نهايي شيوه¬نامه داخلي فرصت مطالعاتي .pdf236.62 کیلوبایت