مدیر گروه باستان شناسی

دانشجویان محترم می توانند برای ارتباط با مدیر گروه به صورت غیرحضوری از طریق آدرس پست الکترونیک t.mohtashami@gmail.com  اقدام نمایند.