مدیر گروه معماری

           دکتر مجید یعقوبی - استادیار

           مدیر گروه  مهندسي معماری

           تلفن دفتر : 52299634-051 داخلي 152

           مديران گروه از ابتدا تا كنون

           1. حميد فرهاد  2. مجید یعقوبی