مدیر گروه مهندسي عمران

        دکتر مجید یعقوبی - استادیار 

        مدیر گروه مهندسي عمران

        آدرس پست الکترونیکی : majidyaghoobi@yahoo.com

        دانشجویان ارجمند می توانند از طریق پست الکترونیک با مدیریت محترم گروه در ارتباط باشند.

        تلفن دفتر : 52299634-051 داخلي 152

 

مدیران محترم گروه از ابتدا تا کنون: 1. سید علی ضیایی 2. محمد گل محمدی 3. حمید فرهاد  4. مجید یعقوبی