مدیر گروه گیاهان دارویی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه گیاهان دارویی                                                                                      

سوابق تحصيلي

 

آدرس پست الکترونیکی :

h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com

 

تلفن دفتر : 52299634-051  داخلي 159

 

اعضا دیگر هیات علمی گروه شامل:

دکتر مسعود علی پناه- دانشیار علوم دام

دکتر حسن فیضی- استادیار اکولوژی گیاهان زراعی

دکتر احمد احمدیان- استادیار زراعت

دکتر ایمان یوسفی جوان- استادیار بیوتکنولوژی

دکتر حامد کاوه- استادیار  باغبانی