مرکز مشاوره

 

مرکز راهنمایی ومشاوره دانشگاه تربت حیدریه

نام ونام خانوادگی

مسئولیت

میزان تحصیلات

هادی مهرآمیز

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه

فوق لیسانس مشاوره

سید ابوالقاسم سیدان

مشاور

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

ملیحه پاشیب

مشاور

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

 
 
 

 

وظایف کارشناس مشاوره

- تشکیل پرونده و ثبت نام ازمتقاضیان.

- بررسی مستمر پرونده تاثیر مشاوره.

- تشکیل کرسی های آزار اندیشی با موضوعات روانشناسی و روان درمانی.

- تشکیل کارگاه های گروه درمانی باموضوعات خود آگاهی ، عزت نفس ، مهارت حل مسئله و...

ضمیمهاندازه
فایل فرم هاي مشاوره35.63 کیلوبایت