معرفي معاون آموزشی و پژوهشی و شرح وظایف

معرفي معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر علیرضا صالحان

تحصيلات:

  • كارشناسي مهندسی کامپیوتر نرم افزار- دانشگاه صنعتی سجاد- 1382
  • كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار- دانشگاه فردوسی- 1386
  • دكتراي مهندسی کامپیوتر نرم افزار - دانشگاه فردوسی- 1396

آدرس پست الکترونیکی: Salehan@torbath.ac.ir

تلفن: 51240000-051 داخلی 115

معاونین پیشین:

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی از تا
1 یحیی شعبانی کارشناس الهیات ابتدا 1386
2 مهندس سید علی ضیایی کارشناس ارشد عمران 1386 1389
3 مهندس محمد گل محمدی کارشناس ارشد عمران 1389 1390
4 دکتر مسعود علی پناه دکتری ژنتیک 1390 1395
5 دکتر مهدی علی اکبری دکتری ریاضی 1395 1396
6 دکتر جلیل فرزادمهر دکتری آنالیز مراتع 1396 1397

وظايف معاونت در حوزه آموزشي دانشگاه

الفوظایف عمومی :

1.  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارش ھاي توجیھي لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر ؛

4- پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت ھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آن ھا؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ھا و پیشنھاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت ھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونت ھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظايف تخصصي حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست ھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه؛

3-  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي؛

4-  اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارت ھای علمیتخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

وظايف معاونت در حوزه پژوھشي و فناوری دانشگاه

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانک ھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

2-  برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاری ھای علمی و بین المللی؛

3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھش ھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

4-  توسعه، تقویت و ھدایت طرح ھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھش ھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیت ھاي پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛

8-  ھمكاري در ارائه خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانس ھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتي بین موسسه و ساير مؤسسات؛

9-  ھمكاري در اجراي دوره ھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاھي؛

10-  برنامه ريزي جھت استفاده اعضاي ھیأت علمي از فرصت ھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی) برابر ضوابط مصوب؛

11-  تھیه برنامه پژوھشي موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولويت ھاي پژوھشي در قالب برنامه ھاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک ھای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوھشي موسسه؛

12- بررسي و ارزيابي فعالیت ھاي موسسه در چارچوب برنامه ھاي رشد و توسعه كشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه؛

13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمیپژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه .