معرفی مدیر دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه

مهندس محسن شعبانی

مدیریت امور دانشجویی

تحصيلات :

مهندسی منابع طبیعی - دانشگاه یزد

آدرس پست الکترونیکی : shabani_s1357@yahoo.com

شماره تماس : 7- 2290255 داخلی 117

 

وظایف مديريت امور دانشجويي

 • تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي
 • اجراي سياستها و خط‌مشي‌هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاه­هاي دانشجويان
 • تنظيم برنامه­هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان
 • برنامه‌ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاه­هاي دانشجويي و مراقبت در مسايل انضباطي آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارايه كمك‌هاي مالي و وام­هاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط
 • انجام امور مربوط به تسويه حساب وام­هاي صندوق رفاه دانشجويان
 • نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده‌ها و گروه­هاي آموزشي
 • نظارت بر حسن اداره تغذيه و خوابگاه­هاي دانشجويي از لحاظ كيفيت و كميت تغذيه و بهداشت محيط
 • برنامه‌ريزي جهت به كارگيري دانشجويان در امور مختلف
 • برنامه‌ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم‌سازي جسم و روح آنها
 • محول كردن كار دانشجويي بر حسب نياز واحدها به دانشجويان
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارايه راهنماييهاي لازم در زمينه‌هايتحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان
 • انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسؤول دانشگاه
 • بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

واحدهای تابعه :

            واحدهاي تابعه مدیریت دانشجویی از سه بخش تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی بر عهده دارند:

 

صندوق رفاه دانشجويي

 • پيگيري پرداخت تسهيلات اعم از وام تحصيلي ، مسكن ، ضروري، شهريه شبانه و وديعه مسكن ... به دانشجويان
 • پيگيري انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان
 • پيگيري انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويان با بيمه
 • پيگيري پرداخت حق الزحمه كار دانشجويي دانشجويان
 •  اقدام لازم در جهت تصويب بودجه وامهاي مختلف دانشجويي - تحصيلي و مسكن
 • اقدام لازم در جهت تصويب بودجه وامهاي ضروري؛  وام مسكن ووام بيمه دانشجويي در يك سال تحصيلي
 • هماهنگي لازم با اداره آموزش مجتمع در رابطه با ثبت نام از دانشجويان جديدالورود
 • اقدام لازم در رابطه با بيمه حوادث جهت تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل در يك سال تحصيلي
 • اقدام لازم در رابطه با انجام بيمه خدمات درماني دانشجويان و افراد تحت تكفل آنان
 • تشكيل صندوق قرض الحسنه دانشجويان به منظور اعطاي وام قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند
 • اقدام لازم جهت تنظيم ليست اسامي دانشجويان واجد شرايط دريافت وامهاي دانشجويي در هر ترم تحصيلي و نظارت بر حسن انجام آنها
 • ارائه كليه امور رفاهي به دانشجويان با هماهنگي صندوق  رفاه و طبق دستور العمل هاي رسيده
 • كنترل لازم در جهت بازپرداخت وامهاي پرداخت شده به دانشجويان
 • نظارت لازم اداره رفاه بر نحوه فعاليت و انجام وظيفه پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجويان
 • كنترل فرمهاي وضعيت اعلام بدهي آماده جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجويان در تهران
 •  

امور خوابگاه‌ها

 • مسووليت حفظ حقوق دانشجو و نظارت بر اجراي مقررات عمومي خوابگاههاي غيردولتي و مسائل انضباطي دانشجويان متناسب با آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه بر عهده اين واحد مي‌باشد كه بر حسب آئين نامه اداره امور خوابگاههاي غيردولتي ، مي‌تواند در اجرا و پيشبرد وظايف محوله از خدمات دانشجويان متعهد بصورت پاره‌وقت در قالب كار دانشجويي نيز استفاده نمود
 • اجراي سياستها و خط مشي تعيين شده در خصوص چگونگي واگذاري خوابگاههاي دانشجويي
 • اداره امور خوابگاههاي دانشجويي
 • نظارت بر اداره امور خوابگاههاي دختران و پسران
 •  

امور تغذيه

 • نظارت كامل بر سلف سرويسهاي دانشجويي و پيگيري و برگزاري مناقصه طبخ غذاي دانشجويان جهت واگذاري به شركتهاي خدماتي متقاضي و برنامه ريزي غذايي دانشجويان
 • تهيه آمار غذايي دانشجويان براي پخت نهار و شام
 • نظارت مستمر در امر تهيه غذا و رعايت بهداشت كاركنان سلف سرويس
 • نظارت و كنترل مواد غذايي و تنظيم سرويس و برنامه‌ها
 • ايجاد هماهنگي لازم در اداره امور سلف سرويسها و ارائه خدمات لازم
 • تنظيم ساعات كار غذاخوريها از نظر سرو غذا و برنامه‌هاي نظافتي و بهداشتي
 • نظارت مستمر بهداشتي بر محل طخ غذا و سلف سرويسها
 • نظارت مستمر بر انجام معاينات پزشكي از كاركنان غذاخوريها و تهيه كارتهاي بهداشتي و امور مربوط به بهداشت كاركنان با همكاري واحدهاي ذيربط