معرفی مدیر پژوهشی

دکتر فاطمه رستگاری پور

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه

تحصیلات

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی

دکتری: اقتصاد کشاورزی

----------

آدرس پست الکترونیکی :

Rastegaripour@gmail.com

تلفن

051-52299602 داخلی 145

 

مدیران پژوهشی سابق دانشگاه

دکتر احمد احمدیان

دکتر مریم آذرخشی

مهندس سید احسان یثربی