وضعیت پوشش گیاهی

عرصه منابع طبيعي شهرستان حدود 7500  كيلومتر مربع كه   80 %  مساحت كل شهرستان را دارا است . از اين  مقدار 550 هزار هكتار را مراتع شهرستان تشكيل مي دهد  36 % از اين مراتع  جزء مراتع متوسط با توان توليد  150 كيلوگرم علوفه خشك در هكتار  و 41  %   آن را مراتع فقير  با توليد 50   كيلوگرم علوفه خشك در هكتار  تشكيل مي دهد و 800 هكتار معادل 7/5 % آن ذخاير جنگلي شامل : بنه ، ارس ، بادام ، مشك و مي باشد  5000  هكتار نيز جزء مناطق بياباني  و دشت هاي كويري مي باشد.

* *  آب و هوايي در شهرستان كه از آب و هواي سرد و معتدل در مناطق شمالي و شمال شرقي و نيز آب و هواي گرم و خشك  در مناطق جنوب سبب ايجاد و گسترش پوشش گياهي متنوع شده است  .

 

**‌ وجود رشته كوه  هاي  كه از سمت شمال بخش كدكن و ادامه آن در بخش هاي رباط سنگ و زاوه سبب شده است  كه در مناطقي از روستا هاي اين نواحي  بارندگي بيشتر بوده وبيشتر نزولات جوي بصورت برف تگرگ و گاهي نيز سبل آب هاي در آغاز بهار جاري مي گردد .

دشت هاي پايين دست نواحي كوهستاني ذكر شده از آب و هواي جلگه اي  برخوردار بوده كه همواره دامنه كوهها همانند مخملي سبز توسط گياهان مرتعي فرش شده است . اگرچه نزولات جوي از سالي به سال ديگر  متغيير است باوجود اين تنوع گياهان مرتعي در ميزان متغييري وجود دارد .

در مناطق بايگ  و بخش مركزي علارقم وجود بافت كوهستاني ميزان نزولات جوي كمتر از مناطق جلگه اي بوده و بر اساس نزولات جوي آمده از بافت گياهي كمتري برخوردار بوده و چشمه سار ها و قنوات از دبي بسيار متغييري برخوردار است .

بافت خاك نيز به تبعيت از آب و هوا نيز متغيير بوده است و از بافت  سبك،نيمه سنگين و سنگين  برخوردار مي باشد. ساختمان خاك نيز متغيير بوده و در بعضي ازمناطق خاكها غني   ،  اما اكثر مناطق داراي ساختمان توسعه يافته اي  داشته كه با توجه به بر داشت مكرر از مراتع سبب فقير شدن پوشش هاي گياهي و نيز فرسايش خاك و بهم خوردن ساختمان خاك شده است .

هماهنگي بين ميزان نزولات جوي توپو گرافي منطقه ، پوشش گياهي منطقه و ورود دام سبك به آن نواحي در غني و فقير بودن بافت و ساختمان خاك بسيار موثر مي باشد .كه قابل توجه مي باشد .

در مناطق جلگه زاوه  بدليل وجود  مراتع غني و آب و هواي سازگار حرفه دامداري از قدمت زيادي برخوردار بوده و بخش عظيمي از پروتئين و لبنيات شهرستان را تامين مينمايد . كه در همين رابطه اجراي طرح تعادل دام و مرتع سبب جلوگيري از فرسايش بيشتر مراتع شده است .