وظایف مدیریت مالی

 مديريت امور مالي

·        انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات

·        دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي دانشگاه

·    تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مسئولين داخل و خارج دانشگاه

·        رسيدگي به اسناد و سيستم‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات

·        وصول و ايصال مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات براساس مقررات و اسناد قراردادهاي موجود

·        نظارت و كنترل سيستمهالي مالي

·        همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه

·        نگهداري و تنظيم اسناد مالي

·        رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مالي

·        نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن

·    اعمال نظارت در حفظ، نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آيين‌نامه‌هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها

·        تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالي جهت ارايه به معاونت اداري و مالي

·        تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها

.       مزایده و مناقصه

·        انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

 

-        اعتبارات و تعهدات

.    تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه‌بنديهاي بودجه‌اي

.   تامين اعتبار مخارجي كه مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته در حدود اعتبارات تخصيص يافته و تهيه گزارش بودجه‌اي لازم به مديريت مالي جهت اعمال مديريت صحيح بر كنترل بودجه

.    تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارت جاري و اختصاصي و ساير منابع و رديفهاي عمومي با دفاتر معين هزينه اداره دفترداري و تنظيم حسابها و كشف مغايرتهاي موجود و پيگيري در رفع آنها

.    همكاري لازم در تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه با اداره دفترداري و تنظيم حسابها

.    تنظيم در خواست بر پايه اعتبارات موجود و تهيه و صدور حواله اعتبارات

.    نگهداري حساب اعتبارات مصوب

.    نگهداري بودجه اسمي و تفصيلي دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحداستفاده كننده

.    تعهدات اسناد حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه و ساير اسناد هزينه

.    تهيه گزارش در مورد جمع ارقام تعهد و هزينه قطعي و مانده اعتبارات واحدها

.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

-        دريافت و پرداخت

.    صدور چك و ثبت آنها در دفاتر و تنظيم به موقع صورتهاي مغايرت بانكي و تطبيق آن باصورت مغايرت بانكي تنظيمي اداره دفتر داري و تنظيم حسابها

.    پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته و ساير هزينه‌ها

.    پرداخت تنخواه گردان به واحدهاي مختلف دانشگاه بر اساس دستور مقام مجاز خرج

.    پيگيري مستمر در مورد واريز پيش پرداختها و علي الحساب‌هاي جاري و سنواتي و تنخواه‌گردان واحدها و عاملين ذيحساب 

.    نگهداري حساب كسور قانوني و اقساط وام و كاركنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط

.    تحويل روزانه برگه‌هاي حسابداري و اسناد هزينه، پيش پرداخت و علي‌الحساب واحدهاي مربوط

.    حفظ و حراست از دسته چكها و اوراق بهادار

.    دريافت و نگهداري صورتحسابهاي بانكي، اعلاميه‌ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داري و تنظيم حسابها جهت صدور برگه‌هاي محاسباتي و تنظيم صورت مغايرت بانكي

.     وصول درآمدهاي دانشگاه و نگهداري دفتر بانك و ثبت وتنظيم آن

.    نگهداري و ثبت دفاتر تنخواه‌گردان

.    صدورچك و حواله نقدي

.    تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان و تنظيم ليست برگشتي‌هاي حقوق و تنظيم سند حسابداري مربوط و ارجاع به مسئول پرداخت جهت صدور چك و پيگري تا مرحله پرداخت آن به افراد و مراجع ذينفع

.    صدور چك و حواله‌هاي نقدي و برگه‌هاي محاسباتي و اسناد هزينه و پيش پرداختها

.    مطابقت دفاتر بانكها با صورت حسابهاي بانكي و تهيه مغايرتهاي بانكي حداقل در پايان هر ماه

.    نگهداري و ثبت صدور برگه و پيش پرداختها

.    تنظيم اسناد فوق العاده مزايا وخدمات و سايرهزينه‌ها

.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

-         رسيدگي به اسناد

.    مطالعه قوانين و مقررات مربوطه از جمله آئين نامه مالی معاملاتی- قانون محاسبات عمومی کشور– قانون برگزاری مناقصات- قوانين و مقررات اداری و استخدامی – قانون کار و تأمين اجتماعی – قانون مالياتهای مستقيم –قانون بودجه –دستورالعمل و بخشنامه‌های داخلی و وزارتی و...

.    رسيدگی به اسناد و ليستهاي حقوق و مزاياي واحدهای تابعه دانشگاه از نظر تطبيق با کليه قوانين فوق

.    تطبيق پرداختها با موافقتنامه‌های مبادله شده و تخصيص‌های صادر شده

.    پاسخگويي به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در ارتباط با اسناد هزينه و ارائه راهنمايي‌های لازم به مسئولين رسيدگی به اسناد واحدها واحدها

.    انجام روشهاي مميزي اسناد به منظور ايجاد سيستم كنترل داخلي منظم در امور مالي دانشگاه

.    كنترل واخواهي اسنادي كه در انجام تشريفات مالي رعايت مقررات نشده و گزارش آن به مراجع ذيصلاح

.    انجام اعمال مميزي بمنظور ايجاد سيستم كنترل داخلي منظم در امور مالي دانشگاه    

.    رسيدگي به مدارك وصول درآمد واحدهاي انتفاعي دانشگاه و بررسي اسناد و مدارك هزينه پس از پرداخت وجه

.    تطبيق اسناد هزينه‌ها با بودجه مصوب

.    رسيدگي به حسابهاي پيش پرداخت‌ها و هزينه‌هاي انتقالي و موجودي انبارها و هم چنين اموال دانشگاه

.    گزارش تخلفات احتمالي به مراجع ذيربط وارائه نظرات اصلاحي در موارد لزوم

.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

-        دفترداري و تنظيم حسابها

.    کنترل و نظارت بر صورتهای مالی

.    کنترل رديف‌های ابلاغی و اختصاصی

.    نظارت بر ثبت اسناد و تنظيم سرفصل‌ها و کد گزارش آن

.    کنترل مغايرت بانکی و پيگيری ارقام باز

.    پيگيری تسويه حساب تنخواه واحدها

.    کنترل و پيگيری تخصيص‌های صادره با ثبت‌ها در اداره اعتبارات و دفترداری

.    ارائه گزارشهای مالی به سازمان ذيربط

.    تنظيم و ايجاد کدينگ حساب

.    تهيه و تنظيم تفريغ  و عملکرد بودجه هر سال 

.    تنظيم و نگهداري حسابهاي دانشگاه

.    نگهداري و ثبت دفتر روزنامه كل و دفاتر معين و كنترل دفاتر معين ازطريق حسابهاي دفتركل

.    تهيه وتنظيم آمار مربوطبه هزينه‌ها به تفكيك مواد و برنامه عمليات

.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

-        اموال

.    صدور مجوز جهت چاپ پلاک اموال و اجازه پلاک کوبی به حسابدار امين اموال واحدهای تابعه

.    اظهار نظر در خصوص انتصاب امناء اموال

.    نظارت بر تغيير و تحول بين امناء اموال

.    تائيد صورتحساب‌های اموال رسيده و يا فرستاده پس از رسيدگی و اعمال حساب توسط مسئولين رسيدگی به اسناد

.    رسيدگی به درخواست حذف مال از دفاتر اموال دانشگاه براساس مدارک و مستندات قانونی

.    نظارت دقيق بر فروش اموال اسقاط و مازاد

.    جمع آوری اطلاعات اموال واحدهای تابعه و تنظيم حساب اموال دانشگاه

.    تاييد کليه رسيد انبارهای غيرمصرفی (پلاک خور) ثبت شده توسط امناء اموال در دفاتر محاسبه اموال

.    ارشادات و راهنمائی‌های لازم به امناء اموال و رفع مشکلات آنان

.    اعزام بازرسين به واحدهای تابعه دانشگاه به منظور بررسی به طريق تنظيم حساب، نحوه حفظ و حراست اموال، اجرای صحيح مقررات و قوانين مربوط به اموال

.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق