کاربرگ های پژوهشی

 نشریات علمی

فهرست مجلات 2017 JCR

فهرست مجلات WOS

فهرست مجلات معتبر داخلی وزارت علوم - آذر 1397

فهرست مجلات Scopus

فهرست مجلات لغو اعتبار شده داخلی

فهرست مجلات نامعتبر خارجی 

طرح های پژوهشی

الف ) طرح های پژوهشی از محل پژوهانه

کاربرگ های مورد نیاز

 


 حق التشویق چاپ مقاله

 

 پایه سالیانه اعضای هیات علمی

 

هسته های پژوهشی اساتید