گروه مکانیک

نام: محمدرضا قریب

تخصص: مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی : دکترا

مرتبه علمی:  استادیار

آدرس ایمیل :m.gharib@torbath.ac.ir

شماره داخلی: 136