مطالب گروه های آموزشی

» کارشناسی پیوسته / تیم پژوهش بتن
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1398/01/20 - 11:24» کارشناسی ناپیوسته / کارآموزی / دکتر بهرامی
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/12/20 - 14:29» برگزاری کلاس های هفته ی ششم آموزشی - 25 تا 28 اسفندماه
گروه معماری | تاریخ ارسال: 1397/12/19 - 09:59» برگزاری کلاس های هفته ی ششم آموزشی - 25 تا 28 اسفندماه
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/12/19 - 09:57» کارشناسی پیوسته / دکتر کلاته آهنی / کارآموزی
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/12/17 - 16:40» تخلفات انتخاب واحد / نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 / فوری
گروه معماری | تاریخ ارسال: 1397/12/12 - 17:40» تخلفات انتخاب واحد / نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 / فوری
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/12/12 - 17:36صفحات