مطالب گروه های آموزشی

» تاریخ نهایی بررسی درخواست های آموزشی / فوری
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/11/28 - 20:34» تاریخ نهایی بررسی درخواست های آموزشی / فوری
گروه معماری | تاریخ ارسال: 1397/11/28 - 20:21» انتخاب واحد / ناپیوسته - کاردانی
گروه معماری | تاریخ ارسال: 1397/11/06 - 20:49» انتخاب واحد / کارشناسی پیوسته - ناپیوسته - کاردانی
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/11/06 - 19:20» معماری / کارشناسی ناپیوسته / ورودی 1396 / طرح نهایی
گروه معماری | تاریخ ارسال: 1397/10/17 - 20:59» تمام مقاطع تحصیلی / تاریخ امتحانات / فوری
گروه عمران | تاریخ ارسال: 1397/10/09 - 06:01صفحات