جلسات توجیهی دروس کارآموزی - تابستان 1398

قابل توجه دانشجویان متقاضی دروس کارآموزی در تابستان 1398:

جلسات توجهیی دروس کارآموزی طبق زمانبندی اعلام‌شده برگزار می‌شود. با توجه به این که تاکنون انتخاب‌واحد دوره‌ی آموزشی تابستان برگزار نشده است، حضور تمام دانشجویانی که پیش‌بینی می‌کنند دروس اشاره‌شده را اخذ می‌نمایند، در جلسات توجیهی الزامی است. در صورت عدم حضور در جلسات توجیهی، هیچ‌گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع ضوابط مدنظر استاد درس قابل پذیرش نیست و مطابق تشخیص استاد درس عمل خواهد شد. 

 

* زمان‌بندی جلسات توجیهی:
الف- کاردانی معماری:
        1- کارآموزی: مهندس فرهاد - مکاتبه با آدرس پست‎الکترونیک: hamidfarhad.civil@gmail.com 
ب- کارشناسی ناپیوسته معماری:
        1- کارآموزی: دکتر حصاری - دوشنبه 20 خرداد ساعت 11:30