دانشجویان متقاضی دروس مجازی

قابل توجه دانشجویان متقاضی دروس مجازی؛

درس مجازی مانند درس نظری در طول نیم‎سال تحصیلی ارائه می‎شود و دانشجو موظف است طبق دستورالعملی که استاد محترم درس ارائه می‎نماید، تکالیف مدنظر ایشان را پیگیری نماید. این تکالیف شامل تمرین‌های هفتگی، امتحانات دوره‌ای یا ارائه‌ی گزارش می‌شود. تاریخ امتحان نهایی دروس مجازی، مانند دروس نظری در سامانه‎ی آموزش مشخص است و دانشجو موظف در تاریخ و ساعت اعلام‎شده در جلسه‎ی امتحان حضور یابد. عدم حضور در جلسه‌س امتحان به منزله‌ی غیبت خواهد بود و در کارنامه نمره‌ی صفر ثبت خواهد شد. پس از ثبت درس مجازی، دانشجو موظف است به استاد محترم درس مراجعه نماید و اطلاعات مربوط به تکالیف درس را از ایشان دریافت نماید. 

انتخاب گروه آموزشی: