قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری

دستورالعمل مراحل گذراندن درس طرح نهایی کارشناسی ناپیوسته معماری

نظر به اهمیت رعایت سرفصل درس طرح نهایی و با توجه به مصوبه شورای گروه مهندسی عمران و معماری رعایت موارد زیر در گذراندن درس طرح نهایی الزامی می باشد:

  1. گام نخست انتخاب اساتید راهنما:

الف) با توجه به مصوبه گروه عمران و معماری، راهنمایی درس طرح نهایی به صورت مشارکت دو استاد انجام خواهد گرفت استاد راهنمای اول الزاما بایستی از میان اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران و معماری انتخاب گردد. استاد راهنمای دوم با نظر استاد راهنمای نخست و تایید شورای محترم گروه عمران و معماری مشخص خواهد شد. استاد راهنمای دوم بنا به تشخیص استاد راهنمای نخست می تواند از سایر دانشگاه های معتبر نیز انتخاب شود.

  1. گام دوم تدوین پروپوزال:

لازم است دانشجو با هدایت اساتید راهنما نسبت به تنظیم پروپوزال اقدام نماید. رعایت قالب قرار داده شده در بخش گروه معماری سایت دانشگاه الزامی می باشد. پس از تنظیم پروپوزال، لازم است دانشجو یک نسخه پرینت پروپوزال به همراه نامه درخواست طرح پروپوزال را جهت طرح در شورای محترم گروه مهندسی عمران و معماری به دفتر گروه تقدیم نماید. قالب نامه درخواست طرح پروپوزال در جلسه شورای محترم گروه مهندسی عمران و معماری در بخش اطلاعات گروه معماری سایت دانشگاه می آید

  1. گام سوم تدوین مطالب پایان نامه:

پس از تصویب پروپوزال در شورای گروه مهندسی عمران و معماری، لازم است دانشجو طبق دستورالعمل درس طرح نهایی و بر اساس نظر اساتید راهنمای خود، مطالب را تنظیم نماید.

  1. درخواست برگزاری جلسه دفاع(سمینار):

پس از اتمام مطالب و تایید اساتید راهنما لازم است دانشجو درخواست خود را مبنی بر برگزاری جلسه دفاع (سمینار) حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع(سمینار)، بصورت مکتوب به همراه یک نسخه پرینت گزارس طرح نهایی به مدیریت گروه عمران و معماری جهت طرح در شورای گروه مهندسی عمران و معماری تقدیم نماید.