قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1395 کارشناسی ناپیوسته معماری

 به دنبال پیگیری گروه مهندسی عمران و معماری جهت اخذ مساعدت آموزش محترم دانشگاه برای کمک به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1395، پیرو نظر شورای محترم آموزش دانشگاه مقرر شد برای آن دسته از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1395 که تنها درس طرح نهایی را برای فارغ التحصیلی دارند تاریخ درج نمره به صورت زیر تمدید گردد:

·       دانشجویانی که بهمن ماه درس طرح نهایی را اخذ نموده اند تا قبل از پایان آذرماه سال جاری میتوانند نسبت به دفاع و ثبت نمره درس خود اقدام نمایند. لازم است این دانشجویان در اسرع وقت نهایتا تا چهارشنبه 14 آذرماه جهت تعیین زمان جلسه دفاع به گروه مراجعه نمایند.

·       دانشجویانی که درس طرح نهایی را در تابستان اخذ نموده اند برای درج نمره تا 15 بهمن ماه فرصت دارند. لازم است این دانشجویان حداکثر تا 19 دیماه 1397 جهت تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع خود به گروه مراجعه فرمایند.

افزون بر این، آن دسته از دانشجویانی که بجز طرح نهایی واحد باقیمانده دیگر برای فارغ التحصیلی دارند و در ترم جاری انتخاب واحد ننموده اند، لازم است طی فرم اشکالات آموزشی، درخواست مرخصی خود را برای ترم جاری جهت طرح در شورای آموزش به دفتر گروه تحویل نمایند. آخرین فرصت تحویل درخواست مرخصی ترم برای این دانشجویان یکشنبه 11 آذرماه خواهد بود.