کارشناسی ناپیوسته / ورودی 95 / طرح نهایی

«  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 95 »

پیرو اطلاعیهی مورخ  01/09/97 گروه مهندسی عمران و معماری، به اطلاع می‎رساند دانشجویانی که در بهمنماه سال 96 اقدام به انتخاب واحد درس طرح نهایی نموده‌اند، موظف‎اند جهت برگزاری جلسه‎ی پیش‌دفاع و دفاع طرح‌نهایی موارد زیر را پیگیری نمایند:

1-تقدیم درخواست کتبی اعلام آمادگی جهت برگزاری جلسهی پیشدفاع تا پایان ساعت اداری چهارشنبه 14 آذرماه به معاون محترم گروه مهندسی عمران و معماری، جناب آقای دکتر حصاری، و تعیین زمان جلسه‎ی پیش‎دفاع.

2- پس از برگزاری جلسه‎ی پیش‌دفاع و دریافت تائیدیه‌ی طرح نهایی، دانشجو موظف است درخواست کتبی برگزاری جلسه‎ی دفاع طرح نهایی را تا پایان ساعت اداری چهارشنبه 21 آذرماه به معاون محترم گروه مهندسی عمران و معماری، جناب آقای دکتر حصاری تقدیم نماید.

3-مسئولیت هماهنگی با استاد راهنمای  محترم طرح نهایی، داور محترم جلسه‎ی دفاع و نماینده‌ی محترم گروه مهندسی عمران و معماری، جهت انتخاب جلسه‎ی پیش‎دفاع و جلسه‎ی دفاع طرح نهایی بر عهده‎ی دانشجوی محترم خواهد بود.

 

با آرزوی موفقیت
سرپرست گروه مهندسی عمران و معماری
دکتر محسن کلاته‎آهنی

انتخاب گروه آموزشی: