کارشناسی پیوسته / دکتر کلاته آهنی / کارآموزی

قابل‌توجه دانشجویان محترمی که با جناب آقای دکتر کلاته‌آهنی واحد کارآموزی را اخذ نموده‌اند:

جلسه‌ی توجیهی واحد کارآموزی در تاریخ دوشنبه مورخ 20 اسفندماه جاری ساعت 14:30 برگزار می‌شود. حضور در این جلسه الزامی است. 

اسامی دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی:
1- حجت راعی
2- هاشم سیفی
3- جواد لایق
4- عادل عدالتی

انتخاب گروه آموزشی: