کارشناسی پیوسته / مهندس فرهاد / پروژه راهسازی

قابل توجه دانشجویان پروژه راهسازی (مهندس فرهاد)

به استحضار می رساند که آخرین زمان تحویل پروژه‌ی راه‌سازی جهت دفاع‌نهایی برای دانشجویان محترمی که درس مذکور را در تابستان اخذ نموده و پروژه ایشان تمدید شده است، روز یک‌شنبه مورخ 25  آذرماه بوده و دانشجو بایستی به صورت حضوری جهت تحویل پروژه و اخذ زمان دفاع  در تاریخ مذکور به استاد خود مراجعه نماید. عدم مراجعه و تعیین زمان دفاع به منزله ثبت نمره عدم قبولی خواهد بود.

انتخاب گروه آموزشی: