انتقال سایت کامپیوتر به مکان جدید

به همت واحد انفورماتیک مجتمع، سایت کامپیوتر در محل جدید خود  افتتاح گردید. 
بدیهی است کلیه کلاسهای تشکیل شده در سایت در محل جدیدبرگزار خواهد شد.