بازدید رئیس دانشگاه نیشابور و رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد از دانشگاه تربت حیدریه

دکتر صادقی، رئیس دانشگاه نیشابور و دکتر نجاری رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد روز دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 در پی استقلال کمیسیون تخصصی هیات امنای این دانشگاه ها و دانشگاه تربت حیدریه، از دانشگاه تربت حیدریه بازدید کردند. روسای دانشگاه های نیشابور و گناباد پس از بازدید از دانشگاه تربت حیدریه در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی هیات امنا تصمیم گیری نمودند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید