بازدید معاون سازمان دانشجویان کشور از مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

شنبه بیستم آبان ماه 1391 دکتر بذر افشان مقدم معاون سازمان دانشجویان کشور و هیات همراه از مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه بازدید نمودند.

دکتر بذرافشان مقدم ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته در سال 1391 در جهت بهبود شرایط و امکانات دانشجویی و فرهنگی مجتمع و نیز عملکرد خوب مجتمع در نقل و انتقال دانشجویان از نگاه ویژه وزارت علوم ،تحقیات و فناوری به مجتمع های تازه تأسیس و تخصیص امکانات مورد نیاز خبر داد.

وی در ارتباط با سامانه نقل و انتقال دانشجویان افزود: از امسال این سامانه فقط در یک مرحله درخواست های دانشجویان را برای میهمانی و انتقال مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به حضور دیگر معاونت های سازمان دانشجویان کشور در این بازدید،حوزه های مرتبط به طور جداگانه و با همراهی معاونت مربوطه مورد بازدید قرار گرفت و به نقاط قوت و ضعف موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی توجه گردید.

دکتر علیرضا کرباسی رییس مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه نیز ضمن خیر مقدم به گروه بازدیدکننده از دقت نظر و توجه به مجتمع های تازه تأسیس تقدیر نمود و همچنین حضور مدیران وزارتی در مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه را مثبت ارزیابی نمود.

در این بازدید یکروزه دکتر بذرافشان مقدم معاون سازمان دانشجویان کشور،دکتر عمادی معاون امور دانشجویان غیر ایرانی،دکتر حسینی مشاور امور دانشجویان داخل،دکتر کشتی دار مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم،دکتر جمشیدی معاون اداره شاهد و ایثارگر سازمان دانشجویان کشور و همچنین یوسفی عضو هیأت نظارت و ارزیابی استان و دکتر مشهدی رییس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.