درباره اداره رفاه

مديريت ارائه تسهيلات رفاهي به دانشجويان در قالب وام هاي تحصيلي دانشجويان روزانه ،نوبت دوم(وام شهريه) ،وام ضروري ،ضروري ممتازي،تحصيلي ممتازي،ضروري دانشجويان مبتکر ،قهرمان ورزشي ،هزينه موارد خاص،حج عمره ،خسارت ديده از زلزله ،وديعه مسکن،بيمه خدمات درماني،بيمه حوادث، کاردانشجوئي، ارائه طرح ليزينگ خريد لپ تاپ،وام قرض الحسنه دانشجوئي ،صدور دفترچه اقساط بدهکاران،ارائه خدمات به دانشجويان شاهد و ايثارگر،بر عهده اداره رفاه دانشجويان در حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه است.                                           
 ♦️ نکته:    
کلیه وام های دانشجویی دوره روزانه (به جز وام تغذیه) مستقیماً از طرف صندوق رفاه دانشجویان به حساب تجارت کارت دانشجو واریز می گردد.
 
  شرح وظايف رئيس اداره:
۱- مسئول برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت و کنترل امور اداره رفاه دانشجويان
۲- همکاري مستقيم با مدير کل خدمات دانشجوئي
۳- مسئول پوشش بيمه خدمات درماني دانشجويان
۴- مسئول پوشش بيمه حوادث دانشجويان
۵- بررسي و تأئيد درخواست هاي وامهاي کمک هزينه تحصيلي ،ضروري وديعه مسکن دانشجويان و ساير وامها
۶-مکاتبه با رياست دانشکده ها و واحدهاي اداري ديگر در خصوص کار دانشجوئي
۷- مکاتبه با رياست و مديران صندوق رفاه دانشجويان
۸- نظارت بر عملکرد صندوق قرض الحسنه
9- مسئول تسويه حساب با دانشجويان فارغ التحصيل