فراخوان واگذاری بوفه دانشگاه به بخش خصوصی

اين دانشگاه قصد دارد فضاي فيزيكي به متراژ 60 متر مربع داراي آب، برق وگاز را بصورت استيجاري به منظورفروش مواد غذايي از طريق برگزاري مزايده به واجدين شرايط واگذار نمايد .
واجدين شرايط كه قصد شركت در اين مزايده را دارند می تونند اسناد مزایده را که در انتهای این آگهی قرار گرفته است، دریافت و تا ساعت 14 مورخه 12/06/1396 بصورت كتبي ،ممهور به مهر وامضاء شده در پاكتهاي الف – ب و ج پلمپ شده به امور مالي دانشگاه تحويل نمايند.

ضمیمهاندازه
PDF icon اسناد مزایده بوفه.pdf356.57 کیلوبایت