تقویم ها

21 بهمن 1397 آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397
23 دی 1397 شروع امتحانات نیم سال اول
12 دی 1397
12 دی 1397 پایان کلاس ها
23 بهمن 1396 حذف و اضافه تحت وب
14 بهمن 1396 آغاز نیمسال دوم 96-97
1 بهمن 1396 انتخاب واحد تحت وب

صفحات