۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
وظایف معاونت در حوزه اداری و مالی
• -  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
• - تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
• - ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
• - پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه .
• - نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.
• - همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
• - برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه.
• - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی و حقوقی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه.
• - رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.
• - نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط.
• - استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه.
• - کمیته تدوین به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.
• - تعیین وضعیت اداری، مالی و نیروی انسانی دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/22
تعداد بازدید:
12176
Powered by DorsaPortal