۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌ گ‍وه‍ری‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ (ک‍اش‍ت‌، داش‍ت‌، ب‍رداش‍ت‌، ف‍رآوری‌) ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌: زع‍ف‍ران‌ و پ‍ای‍داری‌ ک‍ش‍اورزی‌
‏سرشناسه:دادخ‍واه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫1332 - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور:زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌ گ‍وه‍ری‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ (ک‍اش‍ت‌، داش‍ت‌، ب‍رداش‍ت‌، ف‍رآوری‌) ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌: زع‍ف‍ران‌ و پ‍ای‍داری‌ ک‍ش‍اورزی‌.../ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا دادخ‍واه‌، م‍ح‍س‍ن‌ اح‍ت‍ش‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ک‍رت‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍رآش‍وب‌‏‫، 1382.‭‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫160 ص‌.‬: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌،عکس، ن‍م‍ودار.
‏شابک:‏‫14500ری‍ال‌‬‏‫:‭964-7513-03-8‬ ؛ ‏‫30000 ریال (‌چاپ دوم)‬
‏یادداشت:‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad Reza Dadkhah, Mohsen Ehtesham, Hosain fekrat. Iranian saffron an unknown jewel‬‭.
‏یادداشت:‏‫چاپ دوم:1389.‬
‏یادداشت:واژه‌نامه.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع:زعفران -- ایران
‏موضوع:زعفران -- ایران -- اصلاح نژاد
‏موضوع:زعفران -- ایران -- صنعت و تجارت
‏شناسه افزوده:اح‍ت‍ش‍ام‌، م‍ح‍س‍ن‌، 1339 -
‏شناسه افزوده:ف‍ک‍رت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، 1345 -
‏رده بندی کنگره:‏‫SB317‭‬ ‭/ز7‏‫‬‮‭د2 1382
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭635/93438
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌82-16425

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
242
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal