۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
Wednesday, October 5, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
مصوبات شورای پژوهشکده در سال 1401
 صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 12 شهریور 1401 (1401/06/12)
 
1- پس از بررسی مجدد پیشنهاده دکتر سید مسعود ضیایی با عنوان "بررسی اثر پیش تیمار بر عملکرد گل، بنه‌های دختری و برخی صفات بیوشیمیایی زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری" با ارسال به داوری پیشنهاده موافقت شد.
2- پس از بررسی مجدد پیشنهاده دکتر سید مسعود ضیایی با عنوان "اثر مقادیر مختلف رطوبت خاک و محلول‌پاشی بر عملکرد گل، بنه‌ دختری و برخی صفات بیوشیمیایی زعفران Crocus sativus L.)) در شرایط آب و هوایی تربت حیدریه" با ارسال به داوری پیشنهاده موافقت شد.
3- پس از بررسی مجدد مستندات طرح دکتر مهسا اقحوانی شجری با عنوان "ارزیابی محتوای رنگیزههای کارتنوییدی و آنتی اکسیدانهای زعفران تحت تاثیر برخی عملیات برداشت و پس از برداشت" بررسی اختتام طرح به جلسه بعد موکول گردید.
4- بررسی پیشنهاده دکتر علی اشرفی با عنوان "استفاده از فنآوری طیف سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک برای تعیین ‌کیفیت خاک مزارع زعفران" به جلسه بعد موکول گردید.
 
صورتجلسه فوق العاده شورای پژوهشکده مورخ 7 شهریور 1401 (1401/06/07)
 
1- پس از بررسی پیشنهاده دکتر سید مسعود ضیایی با عنوان "بررسی اثر پیش تیمار بر عملکرد گل، بنه‌های دختری و برخی صفات بیوشیمیایی زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری"، مقرر گردید نوآوری پژوهش اضافه و مجدد در شورا مطرح شود.
2- پس از بررسی پیشنهاده دکتر سید مسعود ضیایی با عنوان "اثر مقادیر مختلف رطوبت خاک و محلول‌پاشی بر عملکرد گل، بنه‌ دختری و برخی صفات بیوشیمیایی زعفران Crocus sativus L.)) در شرایط آب و هوایی تربت حیدریه"، مقرر گردید نوآوری پژوهش اضافه و مجدد در شورا مطرح شود.
3- پس از بررسی پیشنهاده دکتر مهدی ملازاده با عنوان "بررسی تأثیر آنومالی بارش و دما بر عملکرد زعفران در استان خراسان جنوبی"، مقرر گردید مشروط به کاهش اعتبار پیشنهادی از 81 میلیون تومان به 8 میلیون تومان پیشنهاده به داوری ارسال شود.
4- پس از بررسی مستندات طرح دکتر مهسا اقحوانی شجری با عنوان "ارزیابی محتوای رنگیزههای کارتنوییدی و آنتی اکسیدانهای زعفران تحت تاثیر برخی عملیات برداشت و پس از برداشت"،‌ مقرر گردید موضوع اختتام طرح مجدد در شورا مطرح شود.
5- پس از بررسی نتایج داوری، با اجرای طرح دکتر احمد جعفرزاده با عنوان "ارزیابی عملکرد روش‌های ترکیبی در بهبود نتایج برآورد نیاز آبی زعفران" به مبلغ 25 میلیون تومان موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر عباس خاشعی سیوکی و دکتر علی شهیدی هستند.
6- پس از بررسی پیشنهاده دکتر فاطمه سوگندی با عنوان"ارائه یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین زعفران تحت عدم قطعیت" مقرر شد مشروط به کاهش اعتبار پیشنهادی از 22.100.000 به 20.000.000 تومان به داوری ارسال گردد.
7- با توجه به نتایج داوری طرح دکتر محمدرضا نقوی با عنوان "بررسی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و تغییرات صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در زعفران تحت تنش شوری"، با اجرای آن موافقت نشد.
8- تعیین هزینه نظارت و داوری طرحها در سال 1401 به جلسه بعد شورا موکول شد.
9- با توجه به تایید ناظر، با درخواست تمدید طرح دکتر سهراب محمودی با عنوان "اثر کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کیفی و کمی زعفران در شرایط شوری از آب آبیاری" به مدت یکسال دیگر موافقت شد.
 
  
صورتجلسه شورای پژوهشکده مورخ 26 تیر 1401 (1401/04/26)
 
1- مقرر شد پیشنهاده دکتر سید رضا موحد قدسی نیا با عنوان "طراحی و ساخت نمونه آنالیزور گاز لیزری از راه دور مختص زمین های زیر کشت گیاه زعفران" پس از انجام اصلاحات مجددا در جلسه شورا مطرح شود.
2- با ارسال پیشنهاده دکتر گل اندام شریفی با عنوان "بررسی بیان میکروآر ان اها تحت تنش شوری" به داوری موافقت شد
3- مقرر شد پیشنهاده دکتر علی اشرفی با عنوان "استفاده از فنآوری طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک برای تعیین ‌کیفیت خاک مزارع زعفران" پس از انجام اصلاحات مجددا در جلسه شورا مطرح شود.
4- با توجه به مستندات و نظر ناظر،‌ با اختتام طرح دکتر مهدی دادمهر با عنوان "بررسی کارایی ترکیبات احیا کننده های بیولوژیکی زعفران بر سنتر کوانتوم داتها و مقایسه اثربخشی آنها بر نشان دار کردن و فرآیند رشد و تکثیر سلولهای سرطانی" موافقت نشد.
5- پس از بررسی نتایج داوری، با اجرای طرح دکتر شهلا هاشمی شهرکی با عنوان "بررسی خواص ضدانگلی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره آبی، متانولی و اتانولی گلبرگ زعفران" به مبلغ 24700000 تومان موافقت شد. ضمنا همکار این طرح آقای حسین یوسف نیا است.
6- پس از بررسی نتایج داوری، با اجرای طرح دکتر یحیی چوپان با عنوان "بررسی اثرات بیوچار تولیدی زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران" به مبلغ 500 میلیون تومان موافقت شد. ضمنا این طرح همکار ندارد.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده مورخ 18 تیر 1401
 
1- با ارسال پیشنهاده دکتر یحیی چوپان با عنوان "بررسی اثرات بیوچار تولیدی زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران" به داوری موافقت شد.
2- با ارسال پیشنهاده دکتر احمد جعفرزاده با عنوان"ارزیابی عملکرد روش‌های ترکیبی در بهبود نتایج برآورد نیاز آبی زعفران" به داوری موافقت شد.
3- با توجه به نتایج داوری،‌ با اجرای طرح دکتر کیومرث زرافشانی با عنوان "طراحی الگوی بازاریابی مطلوب زعفران با تأکید بر تعاونی بازاریابی زعفران کاران در شهرستان تربت حیدریه" به مبلغ 20 میلیون تومان موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح خانمها دکتر لیدا شرفی و دکتر خدیجه مرادی هستند.
4- مشروط به اصلاح جدول هزینه ها،‌ با ارسال پیشنهاده دکتر اسما خوبی با عنوان "میزان آلودگی زعفران و خاک به عناصر سنگین با استفاده از ترکیبات نانوساختار" به داوری موافقت شد.
5- مشروط به اصلاح جدول هزینه ها،‌ با ارسال پیشنهاده دکتر اسما خوبی با عنوان "سنتز سبز ترکیبات نانوساختار با استفاده از گیاه زعفران و کاربردهای تجزیه ای آن‎ها" به داوری موافقت شد.
6- پس از بررسی اولیه پیشنهادههای دکتر ایرج بخشی با عناوین "مبارزه با موش صحرایی (مزارع زعفران)"،‌ "عصاره گیری و استریل سرد (زعفران و گل محمدی)"، "تولید بسته نگهدارنده زعفران برای افزایش ماندگاری (حداکثر 1 هفته)"، و "ساخت شتابدهنده‌ خطی الکترون جهت مطالعات بنیادی پرتودهی زعفران"،‌ مقرر شد پس از بررسی جداول هزینه های مواد و وسایل توسط آقای دکتر کوچی جلسه مشترکی با حضور مجری و کمیته تخصصی پژوهشکده جهت پاسخگویی به سوالات برگزار گردد.
7- با ارسال پیشنهاده دکتر روح اله مرادی با عنوان "تاثیر هورمون اکسین و عمق کاشت بر عملکرد کلاله و تقدم ظهور گل نسبت به برگ زعفران" به داوری موافقت شد.
8- مقرر شد پس از تکمیل جدول هزینه ها،‌ پیشنهاده دکتر گل اندام شریفی با عنوان "بررسی بیان میکروآر ان اها تحت تنش شوری" مجددا در شورا مطرح گردد.
9- مقرر شد طرح مصوب دکتر حسین زاده گناباد یوسف با عنوان "ایجاد کلکسیون توده های بین المللی و بومی زعفران" به عنوان یک پیشنهاده جدید در سامانه طرحها بارگذاری شود.
10- پیرو تایید ناظر طرح آقای دکتر حسین صحابی با عنوان "امکان‌سنجی شناسایی برخی بیماری‌های گیاهی زعفران به کمک تصویربرداری هوایی" تمدید طرح به مدت شش ماه دیگر موافقت شد.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 1401/03/28
 
1- با اجرای طرح دکتر محمد حسین بسکابادی با عنوان "بررسی اثر درمانی و پیشگیرانه عصاره آبی-الکلی گیاه زعفران(Crocus sativus)، مهم ترین ماده مؤثر آن، سافرانال (Safranal) و پیوگلیتازون بر تغییرات سیستمیک و ریه موش صحرایی ایجاد شده در نتیجه پاراکوات استنشاقی" به مبلغ 473,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح ارغوان معمار ضیاء، سیده زهرا قاسمی، احسان تقوی زاده، سپیده بهروز، مصطفی بسکابادی و سیما بیگلی هستند.
2- با اجرای طرح دکتر محمد حسین بسکابادی با عنوان "بررسی مکانیسم های احتمالی اثر اتساعی عصاره آبی - الکلی گیاه زعفران Crocus sativus و ماده مؤثرآن، کامفرول Kaempferol بر عضله صاف نای موش صحرایی" به مبلغ 247,630,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح ارغوان معمار ضیا، سپیده بهروز، سیده زهرا قاسمی و مصطفی بسکابادی هستند.
3- مقرر شد طرح دکتر اسما خوبی با عنوان "سنتز سبز ترکیبات نانوساختار با استفاده از گیاه زعفران و کاربردهای تجزیه ای آن‎ها" پس از کاهش هزینه ها مجددا در شورا مطرح شود.
4- مقرر شد مجری پیشنهاده "اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سطح گلوکز خون و آنزیم های کبدی موش های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین" (خانم دکتر محبوبه ناصری) قبل از ارسال به داوری متناسب با تخصص تغییر کند.
5- مشروط به حذف هزینه های غیر آزمایشگاهی، با ارسال پیشنهاده طرح دکتر رضا وکیلی با عنوان"تولید توکسین بایندر تجاری با عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران و بررسی اثر بر عملکرد ومتابولیت های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفالتوکسین واکرا توکسین" به داوری موافقت شد.
6- با ارسال پیشنهاده دکتر محبوبه ناصری با عنوان "تحلیل عوامل موثر بر عملکرد زعفران در بخش کدکن تربت حیدریه" به داوری موافقت شد.
7- مقرر شد پیشنهاده دکتر ایرج بخشی با عنوان "ساخت شتابدهنده‌ خطی الکترون جهت مطالعات بنیادی پرتودهی زعفران" پس از اصلاحات، مجددا در شورا مطرح شود.
8- مقرر شد پیشنهاده دکتر ایرج بخشی با عنوان "تولید بسته نگهدارنده زعفران برای افزایش ماندگاری (حداکثر 1 هفته)" پس از اصلاحات مجددا در شورا مطرح شود.
9- مقرر شد پیشنهاده دکتر ایرج بخشی با عنوان "مبارزه با موش صحرایی (مزارع زعفران)" پس از اصلاحات، مجددا در شورا مطرح شود.
10- مقرر شد پیشنهاده دکتر ایرج بخشی با عنوان "عصاره گیری و استریل سرد (زعفران و گل محمدی)" پس از اصلاحات، مجددا در شورا مطرح شود.
11- تامین سرمایش آزمایشگاه خاک با نظر واحد فنی مصوب شد.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 7 خرداد 1401
 
1- مقرر شد طرح مصوب آقای دکتر حسین زاده گناباد با عنوان "احداث کلکسیون توده های بومی و بین المللی زعفران" مجددا به عنوان یک طرح سفارشی جدید در سامانه طرحها ثبت شود.
2- با توجه به تایید ناظر طرح و تایید دستگاه توسط دو داور خبره، با اختتام طرح فناورانه دکتر احسان عظیمی راد با عنوان "طراحی و ساخت نمونه آنالیزور گاز مختص گیاه زعفران"‌ موافقت شد.
3- مقرر شد نتیجه ارزیابی کارگروه منتخب پیشنهاده فناورانه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد با عنوان "طراحی و ساخت یک نمونه ربات، جهت برداشت گل زعفران به صورت مکانیکی، با استفاده از سنسورهای تشخیص رنگ و هوش مصنوعی" به ارائه دهنده طرح منتقل و پس از انجام اصلاحات اشاره شده پیشنهاده اصلاح شده مجددا در شورا مطرح گردد.
4- با ارسال پیشنهاده دکتر علیرضا کرباسی با عنوان "تحلیل نقش نوآوری در توسعه کسب‌و‌کارهای صنایع تبدیلی و فرآوری زعفران" ‌به داوری موافقت شد.
5- با توجه به هزینه قابل توجه تهیه تابلوی بزرگ پژوهشکده زعفران جهت نصب در بخش شمالی پشت بام ساختمان مقرر شد گزینه های جایگزین از لحاظ هزینه بررسی و نتیجه بررسی مجددا در شورا مطرح شود.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 10 اردیبهشت 1401
 
1- با اجرای طرح پژوهشی دکتر منصوره کوهی با عنوان "امکان سنجی مناطق مستعد کشت زعفران در خراسان رضوی و شمالی تحت شرایط تغییر اقلیم" به مبلغ 17 میلیون تومان موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح مرتضی پاکدامن، ابراهیم اسعدی اسکویی، حسین صحابی، آزاده محمدیان،و سعیده کوزه گران هستند.
2- با ارسال پیشنهاده دکتر محمدرضا نقوی با عنوان "بررسی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و تغییرات صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در زعفران تحت تنش شوری" به داوری موافقت شد.
3- پس از بررسی پیشنهاده دکتر محمدرضا مسعودی نژاد با عنوان "طراحی و ساخت یک نمونه ربات، جهت برداشت گل زعفران به صورت مکانیکی ، با استفاده از سنسورهای تشخیص رنگ و هوش مصنوعی" مقرر گردید پس از ارزیابی کارگروهی منتخب از اعضای هیات علمی دانشگاه و خبرگان، مجددا در شورای پژوهشکده مطرح گردد.
4- با ارسال پیشنهاده مهندس امین نجفی با عنوان "تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در استان خراسان شمالی" به داوری موافقت شد.
5- پس از بررسی نامه درخواست مهندس دانشمندی مقرر گردید تعهدات مجری در قرارداد طرحهای پژوهشی بازبینی گردد.
6- با خرید دو دستگاه یخچال برای آزمایشگاههای آب و خاک و آکرودیته پژوهشکده موافقت شد.
7- با شرکت خانم مهندس وحیده شریف در دوره"تربیت ارزیاب و سرارزیاب آزمایشگاه" که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه به مدت 40 ساعت برگزار خواهد شد موافقت شد.
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
118
Powered by DorsaPortal