۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
طرح های پژوهشی
سال وضعیت طرح وضعیت نهایی نوع طرح عنوان طرح
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی تاثیر استفاده از بیوچار و سطوح آبی مختلف در عملکرد اجزای زعفران
1398 تصویب اختتام فناورانه طراحی و ساخت نمونه آنالیزور گاز مختص گیاه زعفران
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد بر خصوصیات خاک، رشد و نمو و صفات رویشی زایشی و عملکرد گیاه دارویی زعفران
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی اثر کود زیستی و نانو ذرات آن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در شرایط شوری آب آبیاری
1398 تصویب اختتام کاربردی فراهمی عناصر غذایی و رشد بنه های زعفران تحت تاثیر کمپوست بقایای پسته و کود مرغی تجاری
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی ارزیابی اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله زعفران بر خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بر اساس مدلسازی ریاضی
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی کاربرد زیر سطحی عوامل بیولوژیک و اثر تلفیقی آن با مکمل های رشدی برنامه ریزی شده
1398 تصویب در حال اجرا سفارشی احداث کلکسیون تودههای بومی و بین المللی زعفران
1398 تصویب در حال اجرا فناورانه طراحی و ساخت دستگاه تفکیک کننده گل زعفران (فاز اول)
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی امکانسنجی کشت زعفران با آب لبشور با مدیریت آبیاری
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی اثر هورمونها و برخی عناصر مغذی بر تولید پداژگ زعفران
1398 تصویب اختتام کاربردی تاثیر کاشت ارگانیک زعفران بر میزان ثبات کیفیت کلاله تحت تاثیر دمای خشک کردن و مدت زمان انبارداری
1398 تصویب اختتام کاربردی پایش کمیت و کیفیت زعفران تولید شده در مزرعه با محیط کنترل شده و ارزیابی تغییرات کیفی کلاله در پاسخ به زمان برداشت گل
1398 تصویب در حال اجرا بنیادی شناسایی عوامل محدود کننده و بررسی پایداری اراضی تحت کشت زعفران در منطقه بجستان خراسان رضوی
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی تاثیر کود دامی در ابعاد نانو بر کاهش اثر شوری در عملکرد زعفران
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی مکانیابی محل کشت و مدلسازی پراکنش زعفران به عنوان محصولی استارتژیک بر اساس پارامترهای محیطی؛ مطالعه موردی: شهرستانهای کاشان، نطنز و اردستان
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از ترکیبات استخراج شده از گلبرگ زعفران و کاربرد آن در حذف آلودگیهای آب
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی خالص سازی آنتوسیانین ها از ضایعات گل زعفران توسط جاذب
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی علل عدم امکان کشت مجدد زعفران در اراضی که قبلا یک بار کشت شده با توجه به تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی کاربرد کود دامی در اندازه نانو در مقایسه با کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران و خصوصیات خاک
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی مطالعه تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در دوره پس از برداشت
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی امکانسنجی برخی بیماریهای گیاهی زعفران به کمک تصویربرداری هوایی
1398 انصراف نویسنده انصراف کاربردی روند توسعه اراضی تحت کشت زعفران در تربت حیدریه با روش¬های زمان-مکان و سنجش از دور
1398 انصراف نویسنده انصراف کاربردی تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در نواحی منتخب استان خراسان رضوی
1398 تصویب اختتام کاربردی تولید تخم مرغ حاوی ترکیبات زعفران و اثرات محافظتی آن بر رشد سلول های سرطانی
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی پردازش تصویر گل زعفران جهت تعیین محل برش برای agbotها
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی تجزیه و تحلیل اقتصادی محدودیت¬های تولید زعفران در شهرستان قائن
1398 تصویب اختتام بنیادی بررسی پاسخ پروتئینی زعفران تحت تنش خشکی به روش تجزیه پروتئومیکس
1398 تصویب مختومه کاربردی بررسی کارایی ترکیبات احیا کننده های بیولوژیکی زعفران بر سنتر کوانتوم دات ها و مقایسه اثربخشی آنها بر نشان دار کردن و فرآیند رشد و تکثیر سلول های سرطانی
1398 تصویب مختومه کاربردی طراحی و ساخت نانو زیست حسگر مبتنی بر اپتامر برای تشخیص آلودگی پاتوژنی آفلاتوکسین در زعفران
1398 تصویب اختتام کاربردی بررسی روابط کمی بین عملکرد، شیوع آفات و مدیریت آبیاری تابستانه در زعفران
1398 تصویب در حال اجرا بنیادی بررسی کشت و تولید زعفران در محیط های اقلیمی مختلف تحت شرایط پیش تیمار با باکتری محرک رشد و آبیاری با پساب شهری
1398 تصویب در حال اجرا بنیادی بررسی کاربردهای عصاره پداژه و گلبرگ زعفران بر پاجوش و بیماری های پس از برداشت انار رقم شیشه کب
1398 تصویب در حال اجرا کاربردی بهینه سازی سطح کشت زعفران در استان خراسان با تاکید بر شاخص¬های مدیریت منابع آب
1399 انصراف نویسنده انصراف کاربردی بررسی پتانسیل پراکنش زعفران در شرایط موجود و تغییر اقلیم
1399 رد رد فناورانه ایجاد و ساخت محصول فناورانه برای محصول زعفران (اپلیکیشن حامی)
1399 انصراف نویسنده انصراف بنیادی بررسی خواص بیولوژیک و سنتز سبز نانوذرات فلزی نقره توسط عصاره برخی گیاهان دارویی در شرایط درون تنی و برون تنی
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی ارزیابی محتوای رنگیزههای کارتنوییدی و آنتی اکسیدانهای زعفران تحت تاثیر برخی عملیات برداشت
1399 رد رد کاربردی بهینه سازی و تهیه هسته های مادری سالم و عاری از بیماری زعفران ایرانی
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی تاثیر عناصر کم مصرف (آهن، روی، منگنز و منیزیم) و اسید هیومیک بر میزان رشد و عملکرد زعفران
1399 انصراف نویسنده انصراف کاربردی ارزیابی تغییرات ثبات عملکرد زعفران در استانهای خراسان رضوی و جنوبی
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی اثر پیش تیمار هورمونهای محرک رشد و ریزموجودات حل کننده فسفات بر رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گیاه زعفران
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی خواص ضد سرطانی عصاره های مختلف گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) و ارزیابی سنتز سبز نانوذرات فلزی طلا و نقره در شرایط آزمایشگاهی
1399 تصویب در حال اجرا فناورانه دستگاه کالیبراسیون آنالیزور گاز مختص گیاه زعفران
1399 انصراف نویسنده انصراف کاربردی اثر مدیریت مصرف کود گوگرد و سن مزرعه بر عملکرد گل و پیاز زعفران
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی مقایسه مدیریت زراعی کشاورزان پیشرو، ماهر و معمولیِ زعفران و انطباق آن با نتایج تحقیقات علمی
1399 انصراف نویسنده انصراف کاربردی شناسایی منابع تامین مالی و تحلیل ترجیحات فعالان زنجیره ارزش زعفران(در سطح تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان) در انتخاب نوع منبع تامین مالی در منطقه تربت حیدریه
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی تاثیر مصرف کروسین و تمرین هوازی بر بیوژنز میتوکندریایی و عوامل التهابی در بافت چرب احشایی در موش های ماده اورکتومی و تغذیه شده با غذای پرچرب
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی شناسایی و جداسازی ژن‌های مسئول رنگ و طعم در زعفران وحشی Crocus haussknechtii BOISS و مقایسه با .C.sativus L
1399 تصویب در حال اجرا کاربردی ارزیابی کارایی زیستمحیطی- اقتصادی تولیدکنندگان زعفران با استفاده از مدل DEA-MBP (مطالعه موردی: شهرستان قائن)
1399 رد رد فناورانه مطالعه تجربی و امکان سنجی جداسازی کلاله از پرچم زعفران به روش الکترواستاتیک
1399 رد رد فناورانه مطالعه و بررسی راندمان مکانیزم های ارتعاشی در سورتینگ گل زعفران
1399 انصراف نویسنده انصراف کاربردی ارزیابی برآورد تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی جهت محاسبه نیاز آبی زعفران
1399 رد رد فناورانه طراحی وساخت دستگاه جدید پرس زعفران
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی امکان‌سنجی کاربرد شیوه نوین تولید زعفران در اراضی دشت ساری
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به ابعاد پایداری در مصرف زعفران
1400 تصویب در حال اجرا سفارشی بررسی تناسب اراضی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک های مناطق تحت کشت زعفران شهرستان تربت حیدریه
1400 رد رد بنیادی کشت بافت زعفران در جهت تولید بنه های عاری از ویروس و آلودگی
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی تاثیر سالیسیلیک اسید و سطوح کودی کلسیم، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی های رشدی گل و بنه زعفران
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر رانت محصول زعفران در استان خراسان رضوی
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی پایش کمیت و کیفیت زعفران تولید شده در محیط طبیعی و کنترل شده و ارزیابی کیفی کلاله در پاسخ به زمان برداشت گل
1400 رد رد بنیادی تکثیر بنه زعفران از طریق کشت بافت
1400 رد رد فناورانه طراحی و ساخت یک نمونه ربات ، جهت برداشت گل زعفران به صورت مکانیکی ، با استفاده از سنسورهای تشخیص رنگ و هوش مصنوعی
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی تجزیه و تحلیل خلاء عملکرد و اثرات زیست محیطی سامانه تولید زعفران (Crocus sp.) در مناطق مختلف استان مازندران
1400 رد رد کاربردی تجزیه و تحلیل ارزشگذاری و تقاضای آب برای محصول زعفران در شهرستان قائن
1400 رد رد کاربردی سنتز جدید و سبز کربن کوانتوم دات از کلاله زعفران
1400 رد رد کاربردی تحلیل پویای سیستم منابع آب برای زیر بخش محصولات کشاورزی (مطالعه موردی محصول زعفران شهرستان قاینات)
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی فنی و اقتصادی تولید زعفران در شرایط کنترل شده در استان مازندران
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی ارزیابی اثر کودهای زیستی حاوی باکتری های تثبت کننده عناصر غذایی بر تولید زعفران در شرایط تنش خشکی
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی اثر کیفیت آب آبیاری و اصلاح کننده های خاک بر رشد و عملکرد گیاه زعفران (Crocus sativus L.)
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی اثر مدیریت کیفی آبیاری‌های بحرانی در دو روش کاشت بر رشد و عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی امکان سنجی مناطق مستعد کشت زعفران در خراسان رضوی و شمالی تحت شرایط تغییر اقلیم
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی طراحی الگوی بازاریابی مطلوب زعفران با تأکید بر تعاونی بازاریابی زعفران کاران در استان کرمانشاه
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی مکانیسم های احتمالی اثر اتساعی عصاره آبی - الکلی گیاه زعفران (Crocus sativus) و ماده مؤثرآن، کامفرول ((Kaempferol بر عضله صاف نای موش صحرایی
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی اثر درمانی و پیشگیرانه عصاره آبی-الکلی گیاه زعفران(Crocus sativus) ، مهم ترین ماده مؤثرآن، سافرانال (Safranal) و پیوگلیتازون بر تغییرات سیستمیک و ریه موش صحرایی ایجاد شده در نتیجه پاراکوات استنشاقی
1400 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی طراحی یک مدل بهینه سازی برای زنجیره تامین زعفران با استفاده از یادگیری ماشین: مطالعه موردی در ایران
1400 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده فناورانه استخراج و خالص سازی پودر کروسین از زعفران به روش جذبی و تدوین روش آنالیز (Method Analysis) و صحه گذاری روشهای آنالیز (Analytical Method Validation) پودر کروسین
1400 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی بررسی ریسک سیستماتیک بر تابع تولید زعفران در استان خراسان
1400 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی بررسی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی و تغییرات صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در زعفران تحت تنش شوری
1400 تصویب در حال اجرا کاربردی بررسی خواص ضدانگلی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره آبی، متانولی و اتانولی گلبرگ زعفران
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در استان خراسان شمالی
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی تحلیل نقش نوآوری در توسعه کسب‌و‌کارهای صنایع تبدیلی و فرآوری زعفران.
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی سنتز سبز ترکیبات نانوساختار با استفاده از گیاه زعفران و کاربردهای تجزیه‎ای آن‎ها
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی بررسی میزان آلودگی زعفران و خاک به عناصر سنگین با استفاده از ترکیبات نانوساختار
1401 انصراف نویسنده انصراف کاربردی اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سطح گلوکز خون و آنزیم های کبدی موش های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده فناورانه تولید توکسین بایندر تجاری با عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران و بررسی اثربر عملکرد ومتابولیت های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفالتوکسین واکرا توکسین
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی تحلیل عوامل موثر بر عملکرد زعفران در بخش کدکن تربت حیدریه
1401 دریافت دریافت سفارشی ساخت شتابدهنده‌ خطی الکترون جهت مطالعات بنیادی پرتودهی زعفران
1401 دریافت دریافت سفارشی تولید بسته نگهدارنده زعفران برای افزایش ماندگاری (حد اکثر 1 هفته)
1401 دریافت دریافت سفارشی عصاره گیری و استریل سرد (زعفران و گل محمدی)
1401 دریافت دریافت سفارشی مبارزه با موش صحرایی (مزارع زعفران)
1401 دریافت دریافت بنیادی بررسی بیان میکروآر ان اها تحت تنش شوری
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی تاثیر هورمون اکسین و عمق کاشت بر عملکرد کلاله و تقدم ظهور گل نسبت به برگ زعفران
1401 داوری پیشنهاده داوری پیشنهاده کاربردی ارزیابی عملکرد روش‌های ترکیبی در بهبود نتایج برآورد نیاز آبی زعفران
1401 تصویب در حال اجرا سفارشی بررسی اثرات بیوچار تولیدی زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران
1401 دریافت دریافت کاربردی استفاده از فنآوری طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک برای تعیین ‌کیفیت خاک مزارع زعفران
1401 دریافت دریافت فناورانه طراحی و ساخت نمونه آنالیزور گاز لیزری از راه دور مختص زمین های زیر کشت گیاه زعفران
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/28
تعداد بازدید:
1014
Powered by DorsaPortal