۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
م‍روری‌ ب‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ 15 [پ‍ان‍زده‌] س‍ال‍ه‌ زع‍ف‍ران‌ در پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ خ‍راس‍ان‌
‏سرشناسه:ه‍م‍ت‍ی‌ ک‍اخ‍ک‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، - 1342
‏عنوان و نام پدیدآور:م‍روری‌ ب‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ 15 [پ‍ان‍زده‌] س‍ال‍ه‌ زع‍ف‍ران‌ در پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ خ‍راس‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ ه‍م‍ت‍ی‌ ک‍اخ‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌؛ [ب‍رای‌] پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌، پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ خ‍راس‍ان‌
‏مشخصات نشر:م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، 1382.
‏مشخصات ظاهری:125 ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک:‎964-386-035-3‬15000ری‍ال‌ ؛ ‎964-386-035-3‬15000ری‍ال‌ ؛ ‎964-386-035-3‬15000ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:چ‍اپ‌ اول‌: 1382؛ 15000 ری‍ال‌
‏یادداشت:ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د:‎A review of 15 years research on saffron‬.
‏عنوان روی جلد:‎A review of 15 years research on saffron‬.
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده:ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، . - 1337
‏شناسه افزوده:پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌
‏شناسه افزوده:دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
‏رده بندی کنگره:SB317‭/ز7ه‍83
‏رده بندی دیویی:635/93424
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌82-26385

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
229
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal